Loy
04.06.2013 07:35 له زېږون وروسته


07.05.2013 11:54 د زېږون پر مهال


29.04.2013 08:55 ماشوم روزنه


23.04.2013 19:06 پلار، د کورنۍ ښوونکی


30.12.2012 06:53 سالمه کورنۍ

په ځينو څېړنو کې ښوول شوې، چې له هرو سلو کورنيو څخه یوازې څو کورنۍ (درې يا څلور کورنۍ) په دې پوهېږي، چې څنګه د خپلې کورنۍ مشري او ساتنه وکړي. د خ


18.12.2012 13:32 خپه او ځورېدونکې کورنۍ


03.12.2012 06:45 بې پروا يا بلا پسې کورنۍ

په تېر کې مو سخت ګيره کورنۍ درمعرفي کړه اوس به بې پروا يا بلاپسې کورنۍ در وپېژنو، چې دا کورنۍ کومې ستونزې او کومې ښېګڼې لري، خو تر ډېره بريد یې


15.11.2012 12:45 د ماشوم روزنې له پلوه د کورنۍ ډولونه

د ماشوم روزنې د اصولو او حتا ويلای شو، چې په ټوليز ډول زموږ په ټولنه کې همدا ډول کورنۍ شتون لري، ما د خپلو تجربو له مخې د کورنيو وېش کړی دی کېدا


11.11.2012 07:20 په مورنۍ ژبه زده کړې او د پوهنې وزارت

په مورنۍ ژبه زده کړې د زده کوونکو يو بشري حق دی، چې د نړۍ هر قانون او هرې علمي څېړنې یې اغېزمنتيا او ښه والی په ډاګه کړی او تاکيد یې ورباندې کړی


30.08.2012 07:43 اولاد روزنه

داسې فکر ونه کړﺉ، چې جديت د تاوتريخوالي يا سخت ګيرۍ په مانا دی او يا یې زه دلته په يوه مانا کاروم، بلکې قاطعيت او جديت ستاسې کړنو پورې اړه لري.


03.04.2012 12:02 له اولاد سره مينه خو څومره او څنګه؟


13.02.2012 06:01 آيا اولادونه مو خبرې نه مني؟


09.02.2012 05:36 په ماشومانو کې د ژب بندۍ ستونزه

ژب بندي د وينا کولو هغه ستونزه ده، چې د اړيکې په جوړولو کې په پرلپسې ډول يو لړ ستونزې جوړوي. ژب بندۍپه غیر ارادي ډول د کلمو له تکرار، د ځينو تور


06.02.2012 08:32 د ماشومانو احساسات

دا وخت دی، چې د ماشوم د احساساتو په اړه باید فکر وکړو، هغوی هم خپل احساسات لري او که لږ فکر وکړو، موږ به د هغوی د احساساتو د درک کولو سره سره هغ


26.01.2012 10:30 د ماشومانو د ژبني مهارت ځواکمنول


Rafiullah Stanikzai | Create Your Badge
د رفیع الله ستانکزي پاڼه - اړيکشمېره: 93700308908 + برېښليک: rafiullah.stanikzai@gmail.com