Loy

د ژبې له پلوه د ژباړې ډولونه

17.05.2012 13:47

د ژبې له پلوه د ژباړې نور ډولونه:

۳- د بهرنۍ ژبې څخه کورنۍ ژبې ته ژباړه: له هغې ژباړې ته وايې، چې له يوې بهرنۍ ژبې څخه کورنۍ ژبې ته کيږي، په دې ډول ژباړه کې بايد ژباړن د دغو هېوادونو له کلتور، عنعنو، دوددونو او ورځنيو اصطلاګانوسره بلد وي، پر ګرامري او نحوي بلدتيا سربېره ژباړن ښايې د ليکوال سبک، د ليکلو نېټه او نوراړين اړخونه وپېژنې

د نمونې لپاره به د انګليسي ژبي شاعر Celine Dion د يوه شعر پښتو ته راوړاوو:

 Real Emotion

You don’t have to give me rings on my fingers Promise me the moon and the stars in the sky Or bring me roses just to show me you love me That aint gonna win this hearth of mine All the diamonds you can buy won’t impress me Pretty words aint gonna prove your love I need more than just tokens of affection I am not asking for too much now baby I don’t need no fancy cars Just need something from the hearth….whoa I need real emotion Feel, gotta feel it inside Give me that real emotion Coz I need some Need to feel some tonight Give me a love that’s genuine Real emotion, real emotion Show me something that my heart can believe in Imitation love don’t mean a thing Baby it’s gonna be the real thing or nothing Show me what is it gonna be now baby I am just asking much from you Just a love that’s much from you Just love that’s deep and true…..whoa I need real emotion Feel, gotta feel it inside Give me that real emotion Coz I need some Need to feel some tonight Give me a love that’s genuine Real emotion, real emotion Not a cheap imitation of love I need something that’s real I can feel in my heart baby I have been waiting so long For a love, for a love, for a love that’s storming I don’t need no fancy cars Just I need something from the heart….

. اوس به د دې شعر پښتو ژباړه وګورو، چې عبدالبارې جهاني كړې ده :

 رښتينې مينه

 ضـرور نه ده چې په ګوتو مې ګوتمۍ کې د اسمان ستوري سپوږمۍ مې غاړه ګۍ کې راتـــه راوړې رنګ په رنګ ښايسته ګلونه له ګلــــــــونو دې وي ډک دواړه لاسونه په تحـــــــــــــفو دې خپله مينه راته ښيې راتـــــــــه وايي چې مين پر بل چا نه يې خـــــــــو که ماته را په برخه دا نړۍ کې په لــــمن کې مې دانې د الماس توی کې زما لــــــــه مينې سره لوبې نه شې کړلای په المـــــــــاسو مې زړه نه شې اخيستلای مـــــــــاپه تشو کيسو نه شې تېر اېستلای پــــــــــــــــه خبرو مينه نه شې رانيولای هسې نـــه چې زه په مينه کې تېری کړم هسې نــــه چې زه جهان درڅخه غواړم مـــــــــــــــاته مه راوړه دانې د مرغلرو زه مې ټـــــــول عمر رښتينې مينه غواړم داسې مينه چې يې ځان وي د زړه تل کې چې نژدې شو سره ورک شو په یو بل کې داسې مينه چې بیا نــــــه شو هېرېدلای چې يې رنګ د زمان نــه شي بدلولای هغـــه مينه چې ښيښې غوندې صفا وي لٰـــــــــــه اوله تر اخره چې رښتيا وي داسې مينه راتـــــــــه راکه پر ما ګرانه چــــــې د زړه مراندې يې ومني جانانه يا خـــــــــــــو بشپړه رښتينې مينه راکه يادې ژوند زمــــا له ژوند څخه جلا که هسې نــــه چې زه جهان درڅخه غواړم مــــــــــــــــاته مه راوړه دانې د مرغلرو زه مې ټـــــــــول عمر رښتينې مينه ژاړم داسې مينه چې يې ځای وي د زړه تل کې چې نژدې شو سره ورک شو په يو بل کې داسې مينه چې يې ځــای وي زما زړه کې چې احساس يې کړم د خپل زړه په کاله کې انتظـــــــــــــار يم داسې مينې ته عمرونه پر دې لاره مې تېر کـــــــــړي دي کلونه

 4- له کورنۍ ژبې څخه بهرنۍ ژبې ته ژباړه: له هغې ژباړې څخه عبارت ده، چې د کورنۍ ژبې څخه بهرنۍ؛ يانې د بل هېواد د وګړو ژبې ته ژباړل کېږي، لکه يو پښتو متن چې انګليسي او نورو ژبو ته واړول شي. په دې ډول ژباړه کې ژباړن بايد په بهرنۍ ژبې دومره برلاسی وي، لکه د هغې ژبې تکړه ليکوال؛ ځکه دلته بايد متن د بهرنۍ ژبې د نورو متنونو سره يو ډول وي او د هغې ژبې د ويونکو لپاره ګټور او د پوهې وړ وي؛ لکه د سليمان لايق شعرونه د جمعه خان صوفي له خوا انګليسي ژبې ته ژباړل شوي دي او يوه بېلګه يې دلته را اخلو:

 بربنډ عشق

بربنډې نجونه، بربنډ عشقونه

 ايستلې توري، ښكاره تيغونه

عشق بر حجابه ميدان ته راغې

 نه تور ملا شته ، نه يې دمون

ه Naked Love

Naked damsels, naked loves Swords out of scabbards, open blades; Love came out uncovered and bare Exorcised black Mullah and his spells (Wulfrath, 16-11-94)

 وطن ته درنه روان يم نه ژړيږم زه هغه غر يم چې نه نړيږم په بارانونو او تندرونو نه راټيټيږم، نه تسلميږم

 To Country Leaving you, but not weeping I’m that mountain that can’t be eroded; Amid rainfalls and thunders I’m neither bowing down, nor surrendering[1] (Kabul 20 April 1992)

 امريكا امريكا څه ده خوني ښامار دى دنيا والو په اوږو بار دى په نوبت غواړي د سړي غوښې په دغو شپو يې په موږ وار دى

 America What is America? A bloodthirsty monster Big burden on humans’ shoulder; It demands human flesh on term These days is our number (Wulfrath, 14 January 1996) ۵-

له بهرنۍ ژبې څخه بهرنۍ ژبې ته ژباړه: دا ژباړه تر ټولو نورو ستونزمنه ده؛ ځکه چې دلته ژباړن بايد د دواړو بهرنيو ژبو په ګرامر او نورو اړوندو چارو ښه پوه وي ؛ سربېره پر دې بايد د دواړو ژبو له کلتور او عنعنو سره پوره بلد وي، تر څو د ښې ژباړې له ټولو صفتونو سره يې دويمې ژبې ته وژباړي.

۶- له کورنۍ ژبې څخه کورنۍ ژبې ته ژباړه: دا ډول ژباړه بيا تر نورو ژباړو يو څه اسانه ده ځکه ژباړن دلته له دې دواړو کلتورونو، عنعنو، دودونو او رواجونو سره پوره بلدتيا لري؛ يانې په هر اړخيره توګه له ټولو اړينو موضوعګانو سره اشنا دی؛ نو ځکه ژباړن کولای شي، د ژباړې مفهوم په ښه ډول د اړوندې ژبې ته ولېږدوي، لکه له دري ژبې څخه پښتو ژبې ته ژباړه او يا هم له پښتو څخه دري ته ژباړه، د بېلګې په توګه د كاروان صاحب يو شعر، چې زرلښتې حفيظ په دري ژباړلى :

 غزل ستـــرګې دې پرېږده، چې شيندي ګلونه ډېــــــــــــر مې يادېږي دا ژوندي ګلونه ستادكـــــــــــــــږوبڼوپه شپول كې راګير لكــــــــــــــــــه اغزيوكې قيدي ګلونه زه د جــــــــــــــانان د در په كاڼو مين پرېږدئ، چې ښكل كړم په تندي ګلونه په تورو څــــــــــــڼو كې يې ډېر لګوه شته مې د زړه په مــــــات كودي ګلونه ورته حيران پاتې يم كــــــــــاروانه زه چې دا د چا د غزل دي ګلـــــــــــونه 

دهېواد د وتلي شاعر ښاغلي پيرمحمدكاروان دشعر دري ژباړه :

 غزل چشمانت رابگذار كــــــه گل بريزد دلى ديوانه گل تازه خــــــــــــواهد دل ديوانه اسير مژگــــــــــــــــانت مثليكــه گل ميان خـــــــــــار رويد بسابگذار به گيسوان ســــــــــياهت به بالاى دلم گلها مـــــــــزيد است منم كاروان در حــــــــــــــيرت او كه غزل هاگل را زكـــــى مى گيرد

Rafiullah Stanikzai | Create Your Badge
د رفیع الله ستانکزي پاڼه - اړيکشمېره: 93700308908 + برېښليک: rafiullah.stanikzai@gmail.com