Loy

د تـنـر کـلــی

20.10.2008 13:57

د تـنـر کـلــی

تـــــرخـــــه مـــــــه راوړه خـــــــواږه راوړه جـــانـــانـــه
تـه د ځــان ســه«۱ » پــښـتــون زړه راوړه جـــانــانـــه

د تــــــــنـــر پــــــه نـــــــوم یـــــادیــــــږی زمـــــا کـلـــــی
دی تــــــــنــــر تــــــه یــــــو شـــــــپـــه راوړه جـــانـــانـــه

زمـــا کـلــی کـــې ښـــائـــســـت بـــې حـــده ډیـــر دی
د ښـــائـــســـت ګــلــــــونـــــه مــــــه راوړه جـــانـــانـــه

د کـــونــړ ســیــنــد نـه بــه ، جــام کــانــدو«۲ » را ډک
د شـــــرابـــــــو پــــــیـــالـــــــی مـــــــه راوړه جـــانـــانـــه

د نـسـیـم زړګـی پــښــتون دی پــښتـــو کانــدی «۳ »
تـــه هــــــم مـــیــــــنـــه پـــــښــــتـــنـــه راوړه جـــانـــانـــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ) سره ۲ ) کړو ۳ ) کړی


ستاسو تبصره


لطفاً لاندې افغانستان په انګليسي تورو وليکئ.
Rafiullah Stanikzai | Create Your Badge
د رفیع الله ستانکزي پاڼه - اړيکشمېره: 93700308908 + برېښليک: rafiullah.stanikzai@gmail.com